Το Ιστολόγιο μας - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΤΟΜΟ"

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
"ΑΤΟΜΟ"
Ποιότητα στην παιδεία, επένδυση στη γνώση!
Μέσης Εκπαίδευσης
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πανελλαδικές εξετάσεις: Όλα όσα θέλετε να ξέρετε

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΤΟΜΟ"
Δημοσιεύθηκε από Διεύθυνση σε Νέα · 10 Απρίλιος 2014

[image:image-1]

Εγκύκλιο για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τη διαδικασία των εξετάσεων απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία όλης της χώρας. Το news.gr παρουσιάζει αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές.

Πότε επιτρέπεται ένας υποψήφιος να βγει από την αίθουσα

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόµενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφεδρικός/αναπληρωµατικός επιτηρητής, ο οποίος συνοδεύει τον εξεταζόµενο έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός επισκέπτεται για την αποφυγή περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συνοδός να είναι καθηγητής του ίδιου Λυκείου που μετέχει µε οποιαδήποτε ιδιότητα στη Λυκειακή Επιτροπή.

Τι γίνεται αν ένας υποψήφιος δεν αισθανθεί καλά κατά τη διαδικασία των εξετάσεων

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας υποψήφιος ΓΕΛ αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του, η Λυκειακή Επιτροπή αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίµιο στο εξεταστικό κέντρο ή στην οικεία ΕΕ∆∆Ε και αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθµολογικό Κέντρο ενηµερώνοντας για την απουσία του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος θα λάβει µέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις στο µάθηµα που διέκοψε την εξέτασή του, εφόσον ακολουθήσει τη νόµιµη διαδικασία (περιγράφεται στο άρθρο 25 του Π∆ 60/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 41/2011).

Σε διαφορετική περίπτωση το γραπτό δοκίµιο αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ για βαθµολόγηση µε σχετικό πρακτικό της Λυκειακής Επιτροπής. Αν βέβαια ο υποψήφιος δηλώσει µε υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθµολογείται κανονικά.

Άλλες πληροφορίες για τους μαθητές:

Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι από το σχολικό έτος 2010-2011 σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΓΕΛ δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλήνια στο µάθηµα επιλογής Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δεύτερο µάθηµα γενικής παιδείας, το οποίο δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλήνια να είναι υποχρεωτικά το µάθηµα Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής.

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) για εισαγωγή σε Σχολές και Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωµα να επιλέξουν επιστηµονικό πεδίο, αν δεν έχουν εξετασθεί σε πανελλήνιο επίπεδο και στα δύο µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του συγκεκριµένου πεδίου.

Επισηµαίνεται ότι αν ο υποψήφιος δεν πάρει µέρος στην εξέταση µαθήµατος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας, επιλογής ή ειδικότητας (προκειµένου για υποψηφίους ΕΠΑΛ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) που επέλεξε να εξετασθεί σε πανελλήνιο επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριµένο µάθηµα και πήρε γραπτό βαθµό µηδέν (0).

∆ιευκρινίζεται επίσης ότι εφόσον ο εξεταζόµενος έχει δηλώσει ότι στο µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» θα εξεταστεί σε πανελλήνιο επίπεδο, ο βαθµός του προσµετράται για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, ανεξάρτητα των επιστηµονικών πεδίων που θα επιλέξει. Αντίθετα, δεν λαµβάνεται υπόψη αν δεν δήλωσε εξέταση σε πανελλήνιο επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωµα να δηλώσει σχολές του πέµπτου (5ου) επιστηµονικού πεδίου. Σε περίπτωση που, αν και δήλωσε, δεν προσέλθει στην εξέταση του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» τότε βαθµολογείται µε τον κατώτερο βαθµό µηδέν (0).

Ποια διαδικασία ακολουθείται για την αναβαθμολόγηση

Εεφόσον η γραµµατεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθµών των δύο βαθµολογητών είναι µεγαλύτερη των 12 µονάδων, τότε καλύπτονται µε µαύρα αυτοκόλλητα οι βαθµοί του α΄ και β΄ βαθµ/τή και το γραπτό παραδίδεται στον γ΄ βαθµ/τή. Αφού ο γ΄ βαθµ/τής βαθµολογήσει µε µαύρο στυλό και µε την ίδια διαδικασία του β΄ βαθµ/τή, η γραµµατεία αποσφραγίζει τους βαθµούς του α΄ και β΄ βαθµολογητή και παραδίδει το γραπτό στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο της βαθµολογίας του α΄, β΄ και γ΄ βαθµολογητή, προκειµένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθµολογίας και του συνολικού βαθµού που έβαλαν οι τρεις βαθµολογητές ανάµεσα στο στέλεχος και στο απόκοµµα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισµάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία µεταξύ στελέχους και αποκόµµατος, καλείται ο α΄, β΄ή γ΄ βαθµ/τής για να την αποκαταστήσει.

Μετά τον οπτικό έλεγχο της βαθµολογίας και των τριών βαθµολογητών, αποκόπτεται το απόκοµµα, αποκαλύπτονται τα ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται στον Η/Υ η αναλυτική βαθµολογία και των τριών βαθµολογητών µε τη βοήθεια της σχετικής εφαρµογής. Κατά την καταχώριση, πληκτρολογείται η αναλυτική κατανοµή της βαθµολογίας και το πρόγραµµα εξάγει µόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέµα. Τον τελικό συνολικό βαθµό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκοµµα και αυτόµατα τον υπολογίζει και το πρόγραµµα. Επίσης καταχωρίζονται και οι Κωδικοί Αριθµοί των τριών βαθµολογητών.

Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία µεταξύ του βαθµού που υπολογίζεται από το πρόγραµµα και του βαθµού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο αντίστοιχος βαθµολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού καλυφθούν ξανά τα ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου.

Ποια σχολεία δεν θα είναι εξεταστικά κέντρα

∆εν θα χρησιµοποιηθούν ως εξεταστικά κέντρα:

α) Τα Γενικά Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

β) Τα µειονοτικά σχολεία.

Στα σχολεία αυτά δεν θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα, αφού οι µαθητές τους θα εξετασθούν στο σχολείο στο οποίο φοιτούν για όλα τα µαθήµατα σε θέµατα που ορίζονται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων. Οι µαθητές των Γενικών Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν καταθέσει Αίτηση – ∆ήλωση προκειµένου να εξεταστούν σε πανελλήνιο επίπεδο στα αντίστοιχα µαθήµατα, θα εξεταστούν από τις επιτροπές εξέτασης , αν πρόκειται για εξεταζόµενους προφορικά ή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχουν καταθέσει την Αίτηση - ∆ήλωση, αν εξετάζονται γραπτά.

3. Οι υποψήφιοι εσπερινών ΓΕΛ εξετάζονται σε Ε.Κ. ηµερήσιων ΓΕΛ σε κοινή ώρα εξέτασης αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Κατά τον ορισµό των Ε.Κ. πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υποψήφιοι του ίδιου εσπερινού ΓΕΛ πρέπει να εξετάζονται στο ίδιο Ε.Κ. Επισηµαίνεται ότι στο ίδιο Ε.Κ. µπορεί να εξετάζονται υποψήφιοι από περισσότερα του ενός εσπερινού ΓΕΛ.

Εφόσον ο αριθµός των µαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά είναι σχετικά µικρός, ο Περιφερειακός ∆/ντής Εκπ/σης, συνεκτιµώντας τις συγκοινωνιακές και λοιπές συνθήκες καθώς και όσα είχαν ληφθεί υπόψη το προηγούµενο έτος για το ίδιο θέµα για την οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, µπορεί µε ευθύνη του να ορίζει το πλησιέστερο Γενικό Λύκειο ως εξεταστικό κέντρο για τους µαθητές των Λυκείων ή των Λυκειακών αυτών τάξεων.

Επιτηρητές

Για κάθε Ε.Κ. ορίζονται µε απόφαση του οικείου ∆/ντή ∆ιεύθυνσης οι αναγκαίοι επιτηρητές για την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.∆. 60/06, επιτηρητές ορίζονται καθηγητές ∆.Ε. (Γυµνασίου ή Λυκείου) δηµόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης µε τις εξής προϋποθέσεις :

α) Οι καθηγητές Λυκείων δεν µπορούν να ορίζονται ως επιτηρητές σε ΓΕΛ όπου εξετάζονται µαθητές τους.

β) Στα ιδιωτικά Λύκεια ως επιτηρητές ορίζονται υποχρεωτικά καθηγητές µόνο της δηµόσιας εκπαίδευσης.

Κατά τον ορισµό των επιτηρητών λαµβάνεται µέριµνα ώστε σε κάθε αίθουσα εξετάσεων να υπάρχουν δύο επιτηρητές και ανά πέντε αίθουσες να ορίζεται και ένας αναπληρωµατικός.

3. Οι καθηγητές των Γυµνασίων που θα ορισθούν ως επιτηρητές δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους στο Γυµνάσιο.

4. Με ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής οι επιτηρητές κατανέµονται στις αίθουσες εξετάσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ηµέρα εξέτασης να είναι σε διαφορετική αίθουσα.

5. Η απόφαση ορισµού των επιτηρητών εκδίδεται πέντε (5) ηµέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων.

Οι επιτηρητές απαγορεύεται να φέρουν µαζί τους κινητό τηλέφωνο και οφείλουν να συµπεριφέρονται κατά τρόπο που να µη δηµιουργεί πρόβληµα στους εξεταζόµενους αλλά και να ελέγχουν κατά τον αυστηρότερο τρόπο την πιθανότητα αντιγραφής ή συνεργασίας. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των επιτηρητών ώστε κατά την είσοδο των εξεταζοµένων να τους ενηµερώνουν ότι δεν πρέπει να παίρνουν µαζί τους σηµειώσεις ή κινητά τηλέφωνα ή άλλα αντικείµενα που δεν επιτρέπονται και τα οποία πρέπει να παραµένουν εκτός αίθουσας και να µην επιτρέπουν την είσοδο σε όποιον δεν συµµορφώνεται µε τις οδηγίες αυτές. Μετά την παραλαβή και του τελευταίου γραπτού παραδίδουν αµέσως τα γραπτά στη Λυκειακή Επιτροπή, προκειµένου αυτή να τα προωθήσει στο Βαθµολογικό Κέντρο.

Πόσα γραπτά διορθώνουν οι καθηγητές

Κάθε βαθµολογητής µπορεί να διορθώνει µέχρι τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθµολόγηση και µέχρι τριακόσια γραπτά για δεύτερη βαθµολόγηση. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθµού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το µάθηµα και µε αιτιολογηµένη απόφαση του προέδρου του Βαθµολογικού κέντρου µπορεί να επιτραπεί σε βαθµολογητές η βαθµολόγηση περισσοτέρων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθµολόγηση.


Καλόγηρος Βασίλειος

Πηγή: news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχεδίαση Ιστοσελίδας: Ιωάννης Μαργαρώνης
Επιστροφή στο περιεχόμενο