Όσα θέλετε να ξέρετε για τις αιτήσεις στις στρατιωτικές σχολές - Το Ιστολόγιο μας - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΤΟΜΟ"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Όσα θέλετε να ξέρετε για τις αιτήσεις στις στρατιωτικές σχολές

Δημοσιεύθηκε από Διεύθυνση σε Νέα · 27/4/2014 15:55:36Ανακοίνωθηκε η εγκύκλιος των στρατιωτικών σχολών για το 2014. Όπως έχει αποκαλύψει το news.gr οι ειδικές κατηγορίες δεν καταργήθηκαν στις στρατιωτικές σχολές σε αντίθεση με τα τμήματα των ΑΕΙ-ΤΕΙ καθώς διέπονται από διαφορετικό νομικό καθεστώς.. Για να είναι οι ενδιαφέρομενοι υποψήφιο για τις στρατιωτικές σχολές θα πρέπει μέχρι τις 12/5 να αποστείλουν μια σειρά δικαιολογητικών στη σχολή 1ης προτίμησης. Το news.gr παρουσιάζει βασικά σημεία της εγκυκλίου που χρήζουν προσοχής από τους υποψηφίους.

Δικαιολογητικά-Συμβουλή

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη σχολή πρώτης προτίμησης. Συνιστούμε στους υποψηφίους από τη Βόρεια Ελλάδα που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε σχολές που έχουν την έδρα τους στην Αθήνα (Ευελπίδων, Ικάρων κλπ) να δηλώσουν ως σχολή πρώτης προτίμησης τμήμα της ΣΣΑΣ ώστε να περάσουν ιατρικές εξετάσεις στη Θεσσαλονική και όχι στην Αθήνα.

(1) Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγµα «7».

(2) Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου, εφόσον έχουν αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι µαθητές της Γ' Λυκείου και ότι η διαγωγή τους µέχρι την ηµεροµηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ". (Υπόδειγµα «5»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική µέριµνα ή επιτροπεία θεωρούµενου του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.

(3) Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια.

(4) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου.

(5) ∆ελτίο υγειονοµικής εξέτασης υποψηφίου ( θα προσκοµιστεί στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης την 1η ηµέρα των ΠΚΕ).

(6) Οι υποψήφιοι -ες της ΣΙ (όλων των τµηµάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας.

(7) Επισηµαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισµό ή Ίδρυµα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειµένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική ∆ιπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

(8)Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε µια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτηµα «Β».

Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης - Προσοχή!

Επειδή το προηγούμενο έτος υπήρξαν πολλά ερωτήματα σχετικά με το πότε αποστέλλεται το Δελτίο Υγεινομικής Εξέτασης τονίζουμε ότι οι υποψήφιοι θα το προσκομίσουν την πρώτη μέρα παρουσίασης για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

Παίζει ρόλο η σειρά που δηλώνουμε τις σχολές στην αίτηση;

Αν κάποιος έχει ως πρώτη του προτίμηση στην αίτησή του τη ΣΣΑΣ Ιατρική και 2η τη Σχολή Ικάρων – μηχανικών αυτό δεν είναι δεσμευτικό. Μετρά η σειρά που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι τις σχολές στα μηχανογραφικό και όχι στην αίτηση. Άρα δεν παίζει ρόλο η σειρά που δηλώνουν οι υποψήφιοι τις σχολές στην αίτησή τους. Γι΄αυτό το λόγο συνιστούμε στους υποψηφίους από τη Β.Ελλάδα να δηλώσουν ως πρώτη προτίμηση τη ΣΣΑΣ ακόμα και αν δεν επιθυμούν τα τμήματα της σχολής για να αποφύγουν την ταλαιπωρία της εξέτασης στην Αθήνα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι;

Αυτό που χρήζει προσοχής είναι ότι αν ο υποψήφιος δε δηλώσει ένα τμήμα στην αίτησή του ακόμα και αν το δηλώσει στο μηχανογραφικό και έχει τα απαιτούμενα μόρια θα αποκλειστεί. Άρα καλό είναι στην αίτηση να δηλώσουν όλα τα τμήματα του πεδίου στο οποίο ανήκουν ώστε στη συνέχεια να έχουν τη δυνατότητα αν άλλαξαν γνώμη για κάποιο να το δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους.

Παρατίθεται και το σχετικό χωρίο:
Εάν στο µηχανογραφικό δελτίο του ΥΠΑΙΘ δηλωθούν διαφορετικά τµήµατα από αυτά που δηλώθηκαν στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση, το ΥΠΑΙΘ για την έκδοση των µηχανογραφικών καταστάσεων επιτυχόντων δεν θα τα λάβει υπόψη.

Προσοχή βγάλτε φωτοτυπία την αίτηση

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να ξεχάσουν να βγάλουν και μια φωτοτυπία την αίτησή τους και να την κρατήσουν γιατι θα τους ζητηθεί την πρώτη μέρα της παρουσίασης για τις προκαταρκτικές εξετάσεις. Συγκεκριμενα αναφέρεται:

Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόµενοι την πρώτη ηµέρα στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησης τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί -ες έχοντας µαζί τους υποχρεωτικά, την αστυνοµική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και φωτοτυπία (Φ/Α) της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συµµετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Προσόντα υποψηφίων

Συµµετοχή στο διαγωνισµό µπορούν να δηλώσουν, σύµφωνα µε το Ν. 1911/1990, - ΦΕΚ 160/Α', όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν. 2913/2001 – ΦΕΚ 102/Α', άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τµήµατα των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι -ες οµογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όµως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, µε την εισαγωγή τους (την ηµέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α').

β. Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει το Π∆ 11/2014(ΦΕΚ 17 Α΄/27-1-2014).

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.

δ. Η αναγραφόµενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

ε. Οι υποψήφιοι -ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τµηµάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.

Ηλικία

(1) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝ∆, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1993 και µεταγενέστερα. Κατ' εξαίρεση µπορούν να συµµετάσχουν:

1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις Εθελοντές, Μόνιµοι, Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1991 και µεταγενέστερα.

2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις Ε∆ Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταµένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1992 και µεταγενέστερα.

(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1994 και µεταγενέστερα.

(2) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να µην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 ∆εκεµβρίου του έτους συµµετοχής τους στις εξετάσεις. ∆ιόρθωση ηλικίας µε δικαστική απόφαση λαµβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αµετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου 1994 και µεταγενέστερα.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι -ες θα πρέπει:

(1) Να µην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκληµα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόµων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύµατος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σηµαίας ή του Στρατού, νοµοθεσίας σχετικής µε τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νοµοθεσίας περί τροµοκρατίας, καθώς και να µην έχουν παραπεµφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήµατα αυτά.

Να µη διώκονται για εγκλήµατα ή αδικήµατα που συνεπάγονται τις παρεπόµενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.

(3) Να µην έχουν εκπέσει του βαθµού τους και να µην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καµιά Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) για λόγους υγείας και πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισµό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νοµοθεσία.

(4) Να µην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωµάτων.

η. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος -α, µετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρµογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισµών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών και ενδεχοµένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

Ύψος και βάρος

Α. Σωµατοµετρικά στοιχεία

(1) Οι υποψήφιοι/ες για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ , πρέπει να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ένα µέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60µ.) οι γυναίκες και ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά(1,70µ.) οι άνδρες.

(2) Οι υποψήφιοι άνδρες του τµήµατος ιπταµένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι ,λόγω εργονοµικών περιορισµών των πτητικών µέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστηµα µεγαλύτερο από ένα µέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90µ.), µικρότερο από ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά(1,70µ.) και ύψος κορµού µεγαλύτερο από ένα µέτρο (1µ).Οι υποψήφιες γυναίκες του τµήµατος ιπταµένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι ,λόγω εργονοµικών περιορισµών των πτητικών µέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστηµα µεγαλύτερο από ένα µέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90µ.), µικρότερο από ένα µέτρο και εξήντα και πέντε εκατοστά (1,65µ) και ύψος κορµού µεγαλύτερο από ένα µέτρο (1µ)

(3) Επίσης ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, δηλαδή το πηλίκο του σωµατικού βάρους του /της υποψηφίου/ας σε χιλιόγραµµα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε µέτρα, για µεν τους άνδρες πρέπει να είναι από 19 έως και 27 Kgr/m2 για δε τις γυναίκες από 18 έως και 25 Kgr/m2. (Παράδειγµα: Υποψήφιος ύψους 1,75 µ και βάρος 74 χγρ έχει ∆ΜΣ 74/(1,75 x 1,75) = 24,16.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να ανατρέξουν στην
προκήρυξη.


Καλόγηρος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια

 
Κατηγορίες
Δημοσιεύσεις ανά Μήνα

ημερολογιο

Ο Καιρός στη Σάμο

Βρείτε μας στο Facebook
Web hosting by ip.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού